Ciuchcia PuchPuch     

Program nauczania

 w klasach 1-3

Nasza szkoła to nie tylko lekcje - spójna koncepcja wychowawczo-dydaktyczna i organizacyjna, obejmująca lekcje, zajęcia dodatkowe, wolontariat, działania inspirowane przez uczniów oraz  czas wolny spędzany w szkolnej świetlicy umożliwia harmonijny, zrównoważony i wszechstronny rozwój uczniów. 

Głównym celem kształcenia w Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne’a jest łagodne wprowadzanie dzieci w świat wiedzy, a priorytetem kadry – indywidualne wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

Nasz system wychowawczy zakłada takie oddziaływania, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Dbamy o to, aby nauczyło się odróżniać dobro od zła, było świadome swojej przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.

Jednocześnie dążymy do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych młodemu człowiekowi do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Bardzo ważne jest dla nas odkrywanie mocnych stron wychowanków, rozwijanie ich uzdolnień oraz stwarzanie po temu odpowiednich warunków.

W klasach I – III realizowany jest program, który najlepiej dostosowany jest do zróżnicowanych możliwości i zdolności edukacyjnych uczniów. Pozwala on na rozpoczęcie edukacji w momencie, w którym aktualnie znajduje się dziecko ze swoją wiedzą i osobistym rozumieniem świata. Realizacja programu zakłada wykorzystanie metod zapewniających wychowankom właściwe proporcje między zajęciami statycznymi (w ławce) a nabywaniem umiejętności poprzez różnego rodzaju aktywność.

Wymieniony program obejmuje treści nauczania z zakresu: edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, zdrowotnej i wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, technicznych, etyki i religii.

Program nauczania w klasach I-III obejmuje zajęcia:

 • edukacja wczesnoszkolna w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, zdrowotnej; realizowana z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi;
 • rozszerzony zakres nauki języka angielskiego – 8 godzin, w tym dwie  godziny z podziałem na grupy i włączeniem nauczania przedmiotowego (Math and Science);
 • BajEtyka – autorski program dociekań filozoficznych z etyką;
 • warsztaty umiejętności społecznych;
 • edukacja czytelnicza - spotkania z książką;
 • warsztaty integracyjne dla klas I;
 • religia; 
 • wychowanie fizyczne; 
 • plastyka;
 • muzyka;
 • informatyka;
 • projekty klasowe;
 • imprezy i uroczystości szkolne;
 • spotkania ze sztuką i nauką (dodatkowo płatne);
 • wycieczki edukacyjne (dodatkowo płatne);
 • wyjazdy integracyjne - Zielona Szkoła, Biała Szkoła (dodatkowo płatne).