Ciuchcia PuchPuch     

Program nauczania w klasach 4-8

Nasza szkoła to nie tylko lekcje - spójna koncepcja wychowawczo-dydaktyczna i organizacyjna, obejmująca zajęcia lekcyjne i dodatkowe, dni projektowe, liczne warsztaty, program wycieczek zintegrowany z działaniami dydaktycznymi, wolontariat, działania inspirowane przez uczniów oraz  czas wolny spędzany w szkolnej świetlicy umożliwia harmonijny, zrównoważony i wszechstronny rozwój uczniów. 

Głównym celem edukacji jest  harmonijne wprowadzanie dzieci w świat wiedzy, umiejętności, wartości i relacji międzyludzkich poprzez indywidualne wspomaganie każdego ucznia w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. System wychowawczy szkoły zakłada takie oddziaływania, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Dbamy o to, aby uczyło się odróżniać dobro od zła, było świadome swojej przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej), respektowało normy społeczne oraz rozumiało konieczność dbania o swoje otoczenie, w tym środowisko przyrodnicze. Jednocześnie  wspieramy rozwój struktury wiedzy i umiejętności potrzebnych młodemu człowiekowi do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz rzetelnego przygotowania do nauki na kolejnych etapach kształcenia. Bardzo ważne jest dla nas odkrywanie mocnych stron wychowanków i rozwijanie ich uzdolnień.

Przejście pomiędzy III a IV klasą, które wiąże się z dużymi zmianami w życiu dziecka, w naszej szkole przebiega bez stresu dzięki stałej współpracy nauczycieli z I i II etapu kształcenia. Towarzyszymy naszym uczniom w tym ważnym okresie, pomagając im w adaptacji do nowych zasad uczenia się. 

W klasach IV – VIII  kształcenie przedmiotowe oparte jest na autorskich programach nauczania, zakładających nabywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności poprzez działania praktyczne uzupełniające naukę z podręcznika. 

Edukacja służy w tym wypadku nie tylko odkrywaniu rzeczywistości, ale także nadawaniu sensu jej poszczególnym elementom poprzez łącznie nabywanej wiedzy z otaczającą uczniów rzeczywistością i aktualnymi problemami społecznymi i kulturowymi.

Poprzez osobiste zaangażowanie uczniów w proces pozyskiwania informacji o świecie, który odbywa się w bezpośrednim działaniu, dyskusjach, samodzielnej lekturze, ułatwiamy im przyswajanie tych informacji i sprawiamy, że stają się świadomymi odbiorcami komunikatów płynących z zewnątrz. 

Celem kształcenia jest budowanie całościowego i spójnego obrazu świata. Jest to możliwe, dzięki integracji międzyprzedmiotowej wynikającej ze ścisłej współpracy nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Pozytywnym efektem odkrywania spójności i sensu życiowych doświadczeń (w tym doświadczeń edukacyjnych) jest zachowanie entuzjazmu poznawczego naszych uczniów.

Nauczyciele systematycznie monitorują i diagnozują poziom wiadomości i umiejętności uczniów oraz ich potrzeby wychowawcze. Wnioski z ewaluacji wdrażane są na zajęciach dydaktycznych, dydaktyczo-wychowaczych, wyrównawczych i pozalekcyjnych. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana przez nauczycieli, metodyków i dyrektora.

Program nauczania w klasach IV – VIII obejmuje zajęcia: 

 • język polski
 • język angielski (rozszerzony zakres)
 • język hiszpański / język niemiecki
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • matematyka 
 • przyroda
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • muzyka
 • plastyka 
 • informatyka
 • technika
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • warsztaty umiejętności społecznych
 • warsztaty integracyjne
 • religia (dla chętnych uczniów)
 • wychowanie do życia w rodzinie (dla chętnych uczniów)
 • projekty edukacyjne klasowe i szkolne (w części dodatkowo płatne)
 • wycieczki edukacyjne (dodatkowo płatne)
 • wyjazdy integracyjne - biała szkoła, zielona szkoła (dodatkowo płatne)