Ciuchcia PuchPuch     

Projekty zewnętrzne

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wieku odbiorców. Przed każdym filmem odbywa się multimedialna prelekcja poświęcona opisanemu w folderze zagadnieniu lub spotkanie z gościem. Nauczyciele otrzymują ponadto interdyscyplinarne materiały dydaktyczne do wykorzystania zarówno podczas zajęć szkolnych, jak i przy rodzinnych dyskusjach filmowych w domu. Po seansie najmłodsi uczniowie mogą wziąć udział w warsztatach lub konkursach plastycznych, natomiast starsi – w dyskusjach dla chętnych. 

W ramach programu NHEF uczniowie mogą zobaczyć filmy nagrodzone na festiwalach, a często dostępne jedynie w kinach studyjnych. Część filmów sprowadzana jest specjalnie na potrzeby programu.

Program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowany przez MEN. W edycji 2017/2018 cykle filmowe zostały dostosowane do wchodzącej w życie reformy edukacji.

Program NHEF w 2012 roku został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”. W 2011 roku Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej zostały włączone do rodziny projektów Filmoteki Szkolnej. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej należą do Koalicji dla edukacji filmowej powołanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Na podstawie: https://www.nhef.pl/edukacja/artykul.do?id=657

 


Warszawska Liga Debatancka - IDEA WLD

Przez rozmowę wiedzie droga do prawdy, ale dyskutowanie jest też formą współzawodnictwa i wiedzieli o tym już starożytni Grecy. Oczywiście idzie tu o szlachetny agon, a nie o czcze erystyczne potyczki. Jego celem jest wzajemne przekonywanie się: myślowo bogate, retorycznie piękne, logicznie poprawne. Zmierzamy do pozyskania słuchaczy dla naszych przekonań,  wszędzie tam, gdzie nie ma  zgody między ludźmi, co do trafności jakiegoś sądu (nie narzuca się on bowiem jako oczywisty). Znajomość retoryki okazuje się zatem niezbędna wszystkim, „którzy wierzą w istnienie wyborów podległych rozumowi, poprzedzonych roztrząsaniami lub debatami, w których konfrontuje się różne rozwiązania.” Formą intelektualnych ćwiczeń prowadzących do doskonalenia retorycznych umiejętności są rozmaite znane od wieków dysputy i quodlibeta, a od roku 2009 także zawody Warszawskiej Ligi Debatanckiej. Jest ona kontynuacją rozgrywanego od roku 2000 Warszawskiego Konkursu Debat Oksfordzkich.

Warszawska Liga Debatancka stanowi okazję do przeprowadzenia szeregu regularnie odbywających się debat w stylu oksfordzkim z udziałem uczniów szkół warszawskich  i szerokiej szkolnej publiczności. Zgłoszone do konkursu drużyny potykają się ze sobą „każdy z każdym”, a kolejne rundy goszczą w szkołach uczestniczących w rozgrywkach. Przyznawana przez jurorów punktacja pozwala wyłonić z końcem rozgrywek finalistów Ligi, a wreszcie mistrza Warszawy. Tematyka poszczególnych rund obejmuje szerokie spektrum zagadnień począwszy od literaturoznawstwa, przez etykę, a skończywszy na stosunkach międzynarodowych. Znalazło się też miejsce na problematykę warszawską, zarówno historyczną, jak i współczesną.

Na podstawie: http://www.ligadebatancka.pl/

(Autorem logo WLD jest Jan Bajtlik)

 


Centrum Edukacji Obywatelskej - Program Szkoła Demokracji 

Celem ogólnopolskiego programu "Szkoła Demokracji" jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. W ramach programu CEO wspiera merytorycznie szkoły, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w tym obszarze. Zgłaszając się do programu szkoła deklaruje wolę wprowadzania zmian, prowadzących do osiągnięcia kryteriów, które są kluczowe do istnienia w szkole dobrych warunków do rozwoju samorządności i partycypacji uczniowskiej, a także kształtowania postawy obywatelskiej uczniów i uczennic. Szkoły, które udokumentują, że kryteria zostały spełnione, otrzymują certyfikat Szkoły Demokracji.

W programie Szkoła Demokracji bezpośredni udział bierze zespół obejmujący samorząd szkolny i jego opiekunów.

Na podstawie: https://szkolademokracji2016.ceo.org.pl/o-programie

Znalezione obrazy dla zapytania SZKOŁA DEMOKRACJI


Centrum Edukacji Obywatelskiej - Program PoczytajMy

W ramach programu  „PoczytajMY” młodzi ludzie przy wsparciu dorosłych opiekunów tworzą kluby czytelnicze i przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka. Wspólne czytanie książek jest szansą do zaangażowania się młodzieży w działania na rzecz innych oraz poznania swojej okolicy – jej przyrody, historii, legend z nią związanych.

Ale wspólne czytanie to nie wszystko! Po lekturze razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne, a także uczą.

W ogólnopolskim programie bierze udział ponad 450 szkół. W naszej szkole uczestniczą w nim uczniowie należący do szkolnego Klubu Czytelniczego. 

Na podstawie: https://poczytajmy.ceo.org.pl/o-programie/informacje

PoczytajMY


Centrum Edukacji Obywatelskiej - Program PoczytajMy o migracjach

Uczniowie z Klubu Czytelniczego przy wsparciu nauczyciela – opiekuna klubu przygotowują zajęcia dla młodszych kolegów na podstawie książki Rafała Witka „Chłopiec z Lampedusy”. Zajęcia mają na celu budowanie szacunku, empatii, otwartości, akceptacji drugiego człowieka, a także integracji lokalnej społeczności.

PoczytajMY


Kampania społeczna Cartoon Network „Bądź kumplem, nie dokuczaj”

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Bądź kumplem” organizowanym w ramach kampanii społecznej Cartoon Network „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. Zadaniem konkursowym było przygotowanie przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela pracy, która przedstawiałaby koleżeńskie zachowania. Dzieci z naszej szkoły za pracę „Kumpelki i kumple z I a” zajęły drugie miejsce. Gratulujemy! Nagrodą za tak wysokie wyróżnienie były warsztaty “Jak właściwie reagować na dokuczenie i jak pomagać innym”, zorganizowane i przeprowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdjęcia z naszych warsztatów znajdują się tutaj :)


Program IMPACT - Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie IMPACT - Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej. Celem projektu było stworzenie i pilotażowe wdrożenie skutecznego, innowacyjnego i zintegrowanego programu profilaktyki agresji elektronicznej (cyberprzemocy) w szkołach, do których uczęszcza młodzież w wieku 13–16 lat. Program był efektem synergicznej współpracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, zdrowia publicznego i nauk technicznych oraz organizacji pozarządowych doświadczonych we wdrażaniu programów profilaktycznych o szerokim zasięgu.

Fundacja Praesterno


 

 

 

Informacja na temat realizacji projektu finansowanego

przez Europejski Fundusz Społeczny

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Nazwa Priorytetu: „IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Nazwa Działania: „9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Nazwa Podziałania: „9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Instytucja: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Tytuł Projektu: „Indywidualizacja uczniów klas I-III w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Warszawie”

Realizacja projektu: 01.08.2013 – 30.06.2014

Informacje dotyczące projektu:

W toku realizacji poszczególnych standardów oraz w wyniku przeprowadzonej w klasach I-III diagnozy polegającej na długofalowej, wnikliwej obserwacji i analizie możliwości oraz problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci prowadzonej przez nauczycieli, psychologa, doradcy metodycznego oraz dyrektora szkoły i przedszkola stwierdzono, że:

- zaburzenia rozwoju mowy dotyczą 10% uczniów typu: seplenienie, szeplenienie, reranie, zmiękczanie głosek;

- uzdolnienia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych przejawia 32% uczniów;

- uzdolnienia plastyczno-techniczne przejawia 23% uczniów;

- uzdolnienia muzyczno-teatralne przejawia 35% ogółu uczniów;

- zainteresowanie sportem wykazuje 23% ogółu uczniów;

- uzdolnieniami w zakresie języka angielskiego wykazuje 16% uczniów.

W  ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  • 30h - Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy –tj. 1 grupa
  • 60h - Zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych  tj. 2 grupy
  • 60h - Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczno – techniczne  tj. 2 grupy
  • 60h - Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczno-teatralnie  tj. 2 grupy
  • 30h - Zajęcia uzdolnionych sportowo  tj. 1 grupa
  • 30h - Zajęcia uzdolnionych w zakresie j.angielskiego  tj. 2 grupy

Środki z dotacji na realizację projektu przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć rozwijających uzdolnienia  oraz sfinansowanie zajęć logopedycznych dla dzieci wymagających takiej opieki.

Dzieci wykazują zamiłowanie przyrodnicze i naukowe, są zainteresowane prowadzeniem badań sprawdzających właściwości fizyczne zjawisk przyrodniczych i reakcji chemicznych, dzieci z przyjemnością biorą udział w grupowych doświadczeniach pozwalających  zgłębić tajemnice nauki.

Wykazują predyspozycje w zakresie nauk ścisłych i zadań logicznych, biorą udział w konstruowaniu gier matematycznych, wykazują się uzdolnieniami manualnymi oraz pomysłowością w nadawaniu materiałom plastycznym i technicznym niepowtarzalnych form.

Obserwacja zainteresowań i osiągnięć uczniów uzdolnionych pozwala stwierdzić potrzebę otoczenia kompleksowym wsparciem rozwoju dzieci, ich talentów i pasji. Zaplanowano 5 kategorii zajęć dla dzieci uzdolnionych odpowiadających ich predyspozycjom i zainteresowaniom. W sumie taką opieką zostanie objętych 21 uczniów. Są to dzieci przejawiające zdecydowanie ponadprzeciętne uzdolnienia oraz potrzebę rozwoju i poznawania otaczającego je świata.

Szkoła prowadzi zajęcia w ramach środków własnych. Wsparcie finansowe na wyposażenie w pomoce dydaktyczne pozwoli udoskonalić pracę i efektywniej wspierać rozwój uczniów.

Projekt jest prowadzony zgodnie z zasadami równości szans oraz innymi dyrektywami UE.