Ciuchcia PuchPuch     

Zajęcia

korekcyjno-kompensacyjne

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są przeznaczone dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Głównym celem zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju oraz wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych.

Poprzez udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych uczniowie mogą rozwijać i stymulować funkcje psychofizyczne m.in. percepcję wzrokową (spostrzegawczość, analizę i syntezę, pamięć wzrokową), koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi, sprawność grafomotoryczną, orientację przestrzenną i wyobraźnię, percepcję słuchową. W zależności od potrzeb zajęcia odbywają się indywidualnie lub grupowo.

Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z zastosowaniem gier planszowych i ruchowych, tabletów oraz kart pracy. Zajęcia są skonstruowanie tak, aby dziecko miało poczucie sprawczości, sukcesu oraz świadomości swoich mocnych stron.