Ciuchcia PuchPuch     

 

Misja szkoły

W naszej szkole rozwijamy pasje, budzimy ciekawość świata, cenimy ciepłą atmosferę, dbamy o dobre relacje, szanujemy się wzajemnie, uczymy, jak się uczyć skutecznie, mamy jasno określony cel – sukces dziecka!

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a pragnie wychować i wykształcić młodego człowieka:

 • samodzielnie, krytycznie i odpowiedzialnie myślącego;
 • wrażliwego społecznie, moralnie i estetycznie;
 • pełnego pasji w poznawaniu świata i otaczającej rzeczywistości;
 • otwartego na kulturową odmienność, biegle władającego językami obcymi;
 • sprawnego i rozwiniętego ruchowo;
 • zdolnego do autorefleksji, odpowiedzialnego za swój rozwój;
 • o wysokiej kulturze osobistej, który zna i wykorzystuje zasady dobrego wychowania;
 • który ma poczucie sprawczości, wyznacza własną drogę do realizacji celu i nią podąża;
 • przygotowanego na najwyższym poziomie do kolejnych etapów kształcenia.

 

Wizja szkoły

 Nasza szkoła:

 • jest placówką nowoczesną, przyjazną i bezpieczną, otwartą na potrzeby dzieci;
 • stwarza warunki do indywidualnego rozwoju dziecka; 
 • rozwija twórczy potencjał, zainteresowania, pasje i zdolności wychowanków;
 • wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych i norm etycznych;
 • uczy odwagi w wyrażaniu własnych poglądów i tolerancji dla poglądów innych ludzi;
 • buduje poczucie przynależności do szkolnej społeczności opartej na  wzajemnym szacunku i przyjaźni;
 • dba o najwyższą jakość wychowania i edukacji;
 • preferuje nabywanie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie;
 • wdraża i doskonali innowacyjne metody i formy pracy z dzieckiem; 
 • systematycznie monitoruje i diagnozuje osiągnięcia uczniów;
 • wspiera w procesie dojrzewania do dorosłości i odpowiedzialności;
 • efektywnie przygotowuje dzieci do podjęcia nauki na kolejnych etapach edukacji.